OBIEKTYWNE PODSTAWY

Dopiero znając te obiektywne podstawy można zająć się ich odbiciem w społecznej świado­mości i wprowadzić do rozważań o strukturze spo­łecznej trzeci, społeczno-kulturowy ich wymiar. Jeśli wziąć pod uwagę sam mechanizm funkcjono­wania społeczeństwa socjalistycznego, należy je określić jako społeczeństwo planujące, to znaczy ta­kie, którego organizację społeczną tworzy zbiorowe osiąganie celów. Podstawą wyodrębniania elemen­tów zbiorowego działania są tutaj wytwarzane w nich, świadczone lub zużywane przez nie dobra i usługi w szerokim rozumieniu, a najważniejsze współzależności między nimi zawiązują się za po­średnictwem decyzji planistycznych i organizator­skich. Centralne władze polityczne i państwowe po­wołują na mocy swoich decyzji system zarządzania wszystkimi dziedzinami życia zbiorowego, określają podział uprawnień i kompetencji oraz w taki lub inny sposób sterują przydziałem zadań dla poszcze­gólnych jednostek organizacyjnych i przydziałem zasobów potrzebnych do prowadzenia przez nie dzia­łalności.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!