DONIOSŁE ZNACZENIE

Doniosłe znaczenie dla kształ­towania się struktury społecznej w układach zorga­nizowanych ma również to, że ich obsada osobo­wa — jako swojego rodzaju „zasób” zbiorowej dzia­łalności — znajduje się w stanie nieustannej rotacji i może przenosić się, a także być przesuwana na obszarze całej organizacji w wyniku koincydencji prywatnych decyzji o uczestnictwie oraz publicznych decyzji personalnych. Żeby jednak można było mówić o strukturze spo­łecznej, nie wystarczy wskazanie samych obiektyw­nych podstaw wzajemnych stosunków między ucze­stnikami działań zbiorowych. Pojęciu temu nadawa­na jest bogatsza treść społeczna.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!