Kategoria: Jednostka i struktura społeczna

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

Pijąc kawę, starałem się przedstawić swoją ciężką sytuację, wspomniałem studia, mówiłem o tym, że obok nauk weterynaryjnych uczyłem się ekonomii politycznej, marksizmu itp. Na dowód, że pewne zagadnienia mnie interesują, pokazałem niektóre książki, m.in. Anti-Duhringa i Zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. Sekretarz słuchał tego, co mówię, po czym zrobił mi krótki wykład historii WKP(b), a przy pożegnaniu kazał mi pew­ne sprawy przemyśleć i wyraził nadzieję, że się jeszcze spotkamy.” Oprócz kampanii profilaktycznych, mających na celu paraliżowanie aktywności bohatera, istnieją kampanie represyjne, które są podejmowane wów­czas, kiedy bohater zdążył już przeciwstawić się woli zwierzchnika „dzierżymordy”, czyli ..wychy­lić się”. „Wychyla się” on najczęściej broniąc ja­kiejś nie osobistej, ale publicznej sprawy — inte­resu ogólnego, praworządności, sprawiedliwości społecznej — czym „naraża się” i „podpada ko­muś”.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!

NAGONKA

Rozgniewany zwierzchnik podejmuje wte­dy „nagonkę” i w rezultacie bohater „zostaje wy­kończony”. W związku z „nagonką”, do akcji włą­czają się jeszcze inne postacie dramatu — „waze­liniarz” i „oportunista”, których powiązania ze zwierzchnikiem „dzierżymordą” — należące do syn­dromu choroby stosunków międzyludzkich — zosta­ną rozpatrzone za chwilę.Następujące po sobie fazy kampanii represyjnej zilustruje opowieść pamiętnikarzą. Najpierw eks­pozycja akcji dramatycznej, w której docłiodzi do „wychylenia się” bohatera: „Osoba referująca pro­jekt podziału funduszu zakładowego na KSR zgło­siła propozycję zmiany w regulaminie i zatwierdze­nia punktu zaostrzającego kryterium przyznawania nagród […]. Poprosiłem o głos i wyjaśniłem człon­kom konferencji, że nie można uchwalić tej zmiany jako sprzecznej z zasadami prawnymi.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!

PODZIAŁ FUNDUSZU

Jednocześnie zaproponowałem podział funduszu bez zmian. Bo­hater odnosi przejściowy sukces i — jakby był „po­zytywnym bohaterem” w „zdrowym społeczeńst­wie” — „porywa za sobą innych”: „Przewodniczący podda-: mój wniosek pod głosowanie. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.” Wtedy jednak do akcji „wtrą­ca się” zwierzchnik „dzierżymorda”: „Po chwili głos zabrał dyrektor naczelny i ustosunkował się nega­tywnie do formalnie przyjętego wniosku, […] zapro­ponował jednocześnie powtórne głosowanie nad wnio­skiem zaostrzającym regulamin. Wniosek dyrektora został przyjęty przy trzech głosach przeciwnych i je­dnym wstrzymującym się.”

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!

WYSTARCZAJĄCY POWÓD

Nie zrażony bohater „wychyla się” po raz wtóry, ale tym razem już po­ważnie „podpada” zwierzchnikowi: „Po tej «szopce» wstałem i poinformowałem członków KSR, że w tej sytuacji każdy z pominiętych przy podziale fundu­szu nagród może odwołać się do zarządu okręgu związku zawodowego i wygra sprawę. Na to dyrek­tor powiedział: «Ańo zobaczymy, czy wygra?» Wie­działem, że tym wystąpieniem na pewno nie zyskam sobie uznania dyrektora.” Rozpoczyna się „nagonka” i „straszenie”: „W tydzień po wspomnianym posie­dzeniu KSR na spotkaniu u dyrektora naczelnego w obecności kierownictwa organizacji społeczno-po­litycznych zarzucono mi «złośliwy upór», który świadczyć ma negatywnie o mojej postawie. Jedno­cześnie «uświadomiono» mi, że może to być wystar­czający powód do udzielenia mi kary partyjnej.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!

DOZNANE ROZCZAROWANIE

Przy okazji nasz bohater doznaje jeszcze jednego rozczarowania z powodu „oportunizmu swoich współtowarzyszy i kolegów: „Byłem zaskoczony, że nikt 7. członków kierownictwa społeczno-politycznych organizacji nie potrafił w tym momencie stanąć w moje; obronie.” I wreszcie finał, w którym bez roz­głosu „zostaje wykończony” jako wykonawca po­wierzonej mu roli społecznej: „W parę dni później «zaproponowano» mi złożenie dobrowolnej rezygna­cji z funkcji przewodniczącego rady robotniczej kom­binatu. Wiedząc, że dalsza współpraca w takim ukła­dzie byłaby bezowocna, przystałem na tę propozy­cję.” 81Pora rozpatrzyć kolejny składnik potocznego wi­dzenia choroby stosunków międzyludzkich, której główny symptom upatrywany jest w różnych for­mach „utrącania” zdolnych, sprawiedliwych, odda­nych sprawie itp.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!